Jazyk sk hu en


Geotechnický prieskum

Dynamické skúšky

V niektorých prípadoch je nevyhnutné vykonať geotechnický prieskum. Ak nie je k dispozícii záverečná správa z už realizovaného prieskumu, vieme zabezpečiť skúšky základovej pôdy na získanie potrebných údajov pre správny návrh stabilizácie.

Záznam zo skúšky
Záznam zo skúšky
Meranie zhutniteľnosti

Dynamické skúšky potrebné na získanie údajov o základovej pôde sú na základe samostatnej cenovej ponuky. Špeciálne vyrobenú súpravu na uskutočnenie dynamických skúšok vieme dopraviť aj do ťažšie prístupných miest. Zariadenie nevyžaduje veľa miesta na uskutočnenie skúšok a preto ju vieme dať do tesnej blízkosti steny, čím získame potrebné dáta v mieste stabilizácie.

Vďaka výsledkom z dynamických skúšok odvodíme vlastnosti základovej pôdy až do hĺbky niekoľkých metrov. Počas priebehu skúšky dynamicky zarážame do zeminy kužeľovitý hrot sondy, o ploche 10 cm2 a uhle skosenia 60°, pomocou baranidla s hmotnosťou barana 30kg, z výšky 20 cm. Počítame počet úderov potrebných na vnik hrotu sondy o 10 cm do príslušnej zeminy. Z takto získaných výsledkov skúšok pre daný typ základovej pôdy vieme predbežne určiť množstvo a rozsah injektáže potrebnej na stabilizáciu.

Odoberanie vzoriek zeminy

Naša spoločnosť zabezpečuje aj odoberanie vzoriek zeminy v prípadoch kde je to nevyhnutné, avšak tieto práce sú realizované na základe samostatnej cenovej ponuky. Zariadenie je na spaľovací motor a má veľkú skrutkovicu na odoberanie vzoriek zeminy. Vrtná súprava odoberá vzorky do hĺbky niekoľko metrov a z rôznych vrstiev. Vzorky zeminy sú skontrolované zaškoleným pracovníkom alebo sú prevezené do laboratória na vykonanie skúšok. Po odobratí vzoriek je odporúčané uskutočniť dynamické skúšky, čo je možné zabezpečiť v ten istý deň tými istými pracovníkmi.


Odoberanie vzoriek zeminy
Odoberanie vzoriek zeminy
Zdvíhanie vzoriek zeminy
Zdvíhanie vzoriek zeminy
Odobratá vzorka
Odobratá vzorka

Záverečná správa z podrobného geotechnického prieskumu

V prípade požiadavky zákazníka vieme zabezpečiť aj podrobný geotechnický prieskum vrátane záverečnej správy, ktorý pre nás spracováva externá spoločnosť. Tento prieskum je uskutočnený na základe samostatnej cenovej ponuky. Podrobný geotechnický prieskum nie je potrebné vykonať ak získané údaje o základových pomeroch na stavbe sú dostatočné pre bezpečný návrh stabilizácie. V prípade ak má zákazník vlastného alebo odporúčaného odborníka v geotechnike, radi využijeme jeho skúsenosti pri návrhu stabilizácie základov pomocou našich technológií.